ที่มาของ ปภ.

กรม
จากนโยบายของรัฐบาลที่วางแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ มีหน่วยงานใหม่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เกี่ยวกับ ปภ.

ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

กรม
กรม

การประกาศเขตสาธารณภัย/เขตให้การช่วยเหลือ

ติดต่อสำนักงาน ปภ.จ.เชียงใหม่

1784
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5322 1470
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ โทร 0 5321 3551
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 0 5321 5720
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 0 5321 5721